Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban Dr. Kerezsi Ildikó és Dr. Kerezsi László (a továbbiakban: Adatkezelő) honlapjának a www.kerezsiugyved.hu (a továbbiakban: Weboldal) látogatói és ügyfelei (a továbbiakban: Érintettek/Felhasználók) számára ismerteti a személyes adataik kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseket, valamint részletezi az ügyfelei ezzel kapcsolatos jogait. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel az Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatosan, az alábbi email címen keressen minket: laszlo@kerezsiugyved.hu, ildiko@kerezsiugyved.hu

 

Adatkezelő adatai:
Név: Dr. Kerezsi László
Elérhetőség: 2234 Maglód, Vörösmarty u. 34.
Adószám: 77565435-1-33
E-mail: laszlo@kerezsiugyved.hu
Telefonszám: +36-30/251-9484

Név: Dr. Kerezsi Ildikó
Elérhetőség: 2234 Maglód, Vörösmarty u. 34.
Adószám: 53700302-1-33
E-mail: ildiko@kerezsiugyved.hu
Telefonszám: +36-30/549-5705

Webhely-szolgáltató és egyéb címzettek adatai
Webhelyszolgáltató
Trigon Hardware Kft.
Cím: 1221 Budapest, Arany János u. 1.
Adószám: 10279368-2-43
Email: trigon@trigonkft.hu
Tel: +36 1 285-5940

Számlázás:
Név: KÖVETELÉS PLUSZ KÖNYVELŐ ÉS SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG.
Székhely:2230 GYÖMRŐ, ZRÍNYI UTCA 21-23
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 28516525-2-13
E-mail:kovetelesplusz@gmail.com

Emailek fogadása és küldése:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
Google Anlytics:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Ütv.) valamint

 

1. Fogalmi meghatározások:

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)rögzítése.

 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociálisazonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozókövetkeztetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása);

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. Adatkezelés elvei

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az ügyvéd az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

Célhoz kötöttség: Az ügyvéd a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Adattakarékosság : Az ügyvéd az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi. Ennek megfelelően az ügyvéd nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

Pontosság: Az ügyvéd adatkezelése pontos és naprakész. Az ügyvéd minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság: Az ügyvéd a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre.

Integritás és bizalmas jelleg: Az ügyvéd megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

Elszámoltathatóság: Az ügyvéd felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá igazolja ezen megfelelést. Ennek értelmében az ügyvéd gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. Az ügyvéd a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

3. Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés : Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Szerződésen alapuló adatkezelés: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés: Az adatkezelés az ügyvédre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés: Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

Közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés: Az adatkezelés közérdekű vagy a irodára ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés : Az adatkezelés az ügyvéd vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4. Adatkezelési célja, jogalapja, adatok köre, határidő

Az Adatkezelő honlapja személyes adat megadása nélkül látogatható, azonban azon keresztül kínál olyan szolgáltatásokat is, amelyekhez szükséges, hogy az Érintettek bizonyos Adatkezelő által kért adatokat megadjanak az Adatkezelő részére.

 A Honlap látogatásával kapcsolatos adatkezelés

A www.kerezsiugyved.hu honlap sütiket alkalmaz. A honlap használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. elemző alkalmazása.A cookie (süti) egy kisméretű adatfájl, adategyüttes, amely egy weboldal meglátogatása, böngészése során kerül az Ön eszközére (számítógépére, telefonjára, táblagépére).  A cookie-k információt tárolhatnak az Ön böngészésre használt eszközének paramétereiről, az esetleges egyéni beállításokról, a honlapon tett korábbi látogatásairól. A cookie-k használatára első sorban azért kerül sor, hogy az Adatkezelő honlapja minél hatékonyabban szolgálja ki ügyfelei igényeit. A sütik sokféle célt szolgálhatnak. Leggyakrabban a felhasználói élmény növelése, továbbá célzott reklámok elhelyezése érdekében gyűjtenek adatokat a meglátogatott weboldal használatáról. A cookie-k nem alkalmasak egy weboldal látogatójának személy szerinti azonosítására, kizárólag a látogató eszközének (számítógépének, telefonjának, táblagépének) felismerésére. A sütik nem vírusok és nem károsak, valamint nem jegyeznek meg rólunk olyan adatokat, mint például a bankkártyánk biztonsági kódja, viszont segítségükkel például megfigyelhetik böngészési szokásainkat, és ezek alapján személyre szabott tartalmat jeleníthetnek meg nekünk pl. reklámok formájában.
A cookie-k elfogadásáról az Érintett a honlapra látogatás alkalmával önkéntesen dönthet, egy felugró ablakban lehetősége van az Érintettnek beleegyezését adni a „cookie tájékoztató” elfogadásával, ezáltal hozzájárulva az Érintett adatainak az ilyen jellegű használatához.

A fenti sütik weboldalunkon tett látogatása során adott engedélyével, azaz az Ön hozzájárulásával kerülnek elhelyezésre a böngészésre használt eszközén. Élettartamuk változó, de legkésőbb az elhelyezésüket követő 2 év elteltével automatikusan törlésre kerülnek. Ugyanakkor Ön a sütiket bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa.

Böngészőtől függően az alábbi útmutatók lehetnek segítségére a sütik letiltásában:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Opera: https://www.timeanddate.com/custom/cookiesopera.html
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés célja: válaszadás az Érintett által küldött üzenetekre, ajánlatkérésekre
A kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, továbbá az igényelt szolgáltatással kapcsolatos adatok. Ezeket az adatokat Adatkezelő nem használja marketing célokra.
A megadott adatok védelme: Az űrlapon megadott információkat az Adatkezelő email fiókjába érkeznek, amely jelszóval védett.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása. Természetesen az Érintett bármikor kérheti Adatkezelőt az adatai törlésére.(GDPR 6. cikk 1. bek. a.) pontja)
Az adatkezelés módja, tárolása: Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel lezárultáig tart.

Ajánlatkérés
Az adatkezelés célja: az Érintett bejelentkezése ajánlatkérésre egy adott szolgáltatásra
A kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, továbbá az igényelt szolgáltatással kapcsolatos adatok. Ezeket az adatokat Adatkezelő nem használja marketing célokra.
A megadott adatok védelme: Az űrlapon megadott információkat az Adatkezelő email fiókjába érkeznek, amely jelszóval védett.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása. Természetesen az Érintett bármikor kérheti Adatkezelőt az adatai törlésére. .(GDPR 6. cikk 1. bek. a.) pontja)
Az adatkezelés módja, tárolása: Az adatkezelés az ajánlatkérés visszaigazolásáig, de legkésőbb a személyes, telefonos konzultáció lezárultáig tart. Amennyiben Adatkezelő és Ön között szerződés jön létre, akkor a szerződés lejártáig tart.

Számlázás
Amennyiben Adatkezelő és Ön között szerződés jön létre, akkor Adatkezelő a jogszabályok szerint köteles a megbeszélt díjról számlát kiállítani, ahol fel kell, hogy használja az Érintett személyes adatait (név, adószám (ha van), email cím, lakcím, illetve székhely). GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés

Webtárhelyszolgáltatás:
a szolgáltatás érdekében az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat használja fel: Név, cím, telefonszám, email cím, IP cím, sütik, üzenetek tartalma, életkor. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Google Inc. a Google Analytics folyamatok bonyolítása érdekében az érintetettk IP címét kezeli GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján.

5. Adatok továbbítása

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat harmadik félnek nem adja át.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

6. Adatvédelem, Adatbiztonság

Az Érintettek személyes adataihoz csak az Adatkezelő fér hozzá. Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Szabályzat elején megadott adatkezelő szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén(zárható irattár, riasztó) illetve védett web-szerveren történik. Az elektronikus dokumentáció esetén a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett, és a személyes adatokról havi rendszerességgel biztonsági másolat készül. amellyel megakadályozzuk, hogy illetéktelen személyek férjenek hozzá ügyfeleink adataihoz. Az Adatkezelő megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, elveszéstől, illetőleg minden lehetséges fenyegetéstől. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok fizikai védelméről.

7. Adatvédelemi incidens kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásunkra jutástól bejelentjük az illetékes adatvédelmi hatóságnak.

Ha természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az adatvédelemmel kapcsolatosan felmerülő kérdésekkel az alábbi hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
 • Telefon: +36-1/39-11-400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: www.naih.hu

Amennyiben az adatvédelmi szabályzatunkkal vagy személyes adatai felhasználásával kapcsolatban bármilyen kérdése(problémája) felmerülne (beleértve azon harmadik személyek kategóriáit is, akiknek személyes adatait továbbítottuk, amennyiben volt ilyen), vagy amennyiben szeretné megtekintheti hogy milyen személyes adatokat tartunk Önről nyilván, esetleg úgy gondolja hogy az Önről nyilvántartott adatok javításra, helyesbítésre, módosításra, kiegészítésre szorulnak, vagy szeretné azokat töröltetni illetve az adatkezelés jogszerűségét kifogásolni (vagy az adatkezelés korlátozását) kívánja, kérem küldjön egy emailt az Adatkezelő email címére adatvédelem tárgykörben, melyet rövid határidővel, de legfeljebb 25 napon belül megválaszolunk. (adatkezeléssel kapcsolatos jogok részletesen, lásd köv. pont)

8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg:

A hozzájárulás visszavonásához való jog

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatáshoz való jog  

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a fentiekben felsorolt információkról.

Az adatok helyesbítéséhez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 15 napon belül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes kiegészítését.

Az adatok törléséhez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor

A személyes adat nem törölhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében (így például a számlázási adatok megőrzése céljából), illetve közérdekből;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvez-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a fentiekben hivatkozott valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 • az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul

A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:

 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett hozzájárulása nélkül. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésére az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

10. Honlapra vonatkozó információk

Az Adatkezelő az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében minden kártérítési felelősséget kizár.A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Adatkezelő tulajdona, szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotása, illetve Adatkezelő ezzel kapcsolatosan minden jogot fenntart. A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül közvetlen jogi tanácsadásnak, azt az Adatkezelők csupán tájékoztató jelleggel helyezik el, felelősségét kizárja. A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Adatkezelő szintén kizárja.A weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Adatkezelő minden felelősséget kizár.